Privacy verklaring

Onze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 08-05-2020. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy-beleid te wijzigen, zonder dat we u daarover informeren. Het is daarom verstandig om met een zekere regelmaat onze privacyverklaring te raadplegen.

ACBN Evenementenbureau Nijmegen respecteert de privacy van onze (potentiële) klanten, relaties, werknemers, sollicitanten en van al degenen die onze websites bezoeken. ACBN Evenementenbureau Nijmegen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan. ACBN Evenementenbureau Nijmegen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover deze toestemming niet besloten ligt in een met u gesloten overeenkomst, of er sprake is van een gerechtvaardigd belang of een wettelijke plicht;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Contactgegevens ACBN Evenementenbureau

ACBN Evenementenbureau Nijmegen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van (één of meer van) de volgende grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • uw uitdrukkelijke toestemming;
 • een gerechtvaardigd belang;
 • het voldoen aan een wettelijke plicht.

Doel verwerking persoonsgegevens

ACBN Evenementenbureau Nijmegen verwerkt persoonsgegevens voor (één of meer van) de volgende doelen:

 • het afhandelen van betalingen;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotionele informatie;
 • het kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
 • het bieden van de mogelijkheid om een (persoonlijk) account aan te kunnen maken;
 • het leveren van diensten en/of producten;
 • voor het afhandelen van uw sollicitatie;
 • voor de analyse van het gedrag op de websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren.

Bewaren van persoonsgegevens

ACBN Evenementenbureau Nijmegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt, waarbij de wettelijke (bewaar)termijnen in acht worden genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

ACBN Evenementenbureau Nijmegen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

ACBN Evenementenbureau Nijmegen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies/pixels. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Nieuwsbriefsysteem (Mailchimp), andere mailings, reserveringssystemen (Eventbrite) en app.

ACBN Evenementenbureau Nijmegen verstuurt nieuwsbrieven via het nieuwsbriefsysteem Mailchimp.
Mailchimp kent de mogelijkheid om af te melden voor de nieuwsbrieven. Als u hiervan gebruik maakt, ontvangt u geen nieuwsbrieven meer.

Voor de verkoop van tickets hebben werken wij met het systeem van Eventbrite. Eventbrite heeft haar eigen privacy policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ACBN Evenementenbureau Nijmegen en hebt u het recht op de overdracht van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@acbn.nl. Ook indien u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik kunt u contact met ons opnemen.

Foto’s en beeldmateriaal

Omdat u zich bevindt op een evenement georganiseerd door ACBN Evenementenbureau Nijmegen geeft u automatisch het volledige en onbeperkte gebruiksrecht aan ACBN Evenementenbureau Nijmegen om beeldmateriaal te gebruiken en openbaar te delen.
Wilt u liever niet dat wij deze foto (openbaar) publiceren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via info@acbn.nl o.v.v. het fotonummer en naam fotograaf.